Thursday, February 10, 2011

B's Blogging- A Moose Eating

One day a moose went out to graze, but then it started to rain and thunder and lightning. Then the moose decided to graze another day. But the next day on, the same thing happened. And the moose decided if the same thing happened he would go out and graze the next day on. The same thing happened, but he went out to graze. The End.


Word Search

And
Moose
Happened
The (find 11 of this word)
Same
On


hgjknbhjhjktubkjgktkuyandjtghtriuthnvgnbnvbthrunhrtnghhrt
regvhbvfgherbhgvbergvhbmoosehjbgrehvbyerbvuyrguygeyevb
ygcvwefxytchtyhytyytrcvgyjbjhtrvjbhtvbrutyvbhrtgvhrrjhvbjrh
fgt gnrb cvjfb hjdfbhv dfhhjghjfbvhhgjfjbvhjngjdfgjhfbhjnvgh
fbryvcyrgytreytvrycyeyebcvcgerteyrtrdvrhgcyrbcbcvygrvygcb
tuirjthbhtrnvbktrhvktjhjvnjtjthyjnbtcrgrchbgrevgcbrgyugbvcbu
gerjygvyfhappenedfhgrbrevrehbjhrgchgbrhghjggfh hrtryryryrh
ggygggbgfdhhghggth hgjgjgdrhhrreeeeeeeehfchttrtfgfdbgfythg
ggfgfhfgfgf gghhyhhgnvvhggreeevhhyiuiiiuiknngwxv,,jgdgfh
ggggghggggggghhggjhhgg hjbjgjjfjfsasandgggffngfhjhhjjhhhj
vndgfvghf hrytythehgu hjgjhgjghhhhghgygttftreecdtghtthdthey
thethethethethethethethethethesamerfdhgjbnvcfddgfgfttyyytty
cfgfghvhgghghhgghhghggfdgfghgghyjiiijjhggftgjggghhvcgjjjh
vbhbnkhhhjjhkjjkkjjjkjkkkkmmonfhggdtytjhhhhhhhhjgjhjhhhhj
vbgghghghgghgghgeregdftyrrefgvfijhbnnbnbnnbjmnmmmmnm

1 comment:

  1. Love the kids blogging! They all did a really good job. I almost couldn't find moose, but I did find yeyeb! lol Great job C's & B

    ReplyDelete